ഹരിയാനയിൽ കുഴൽക്കിണറിൽ വീണ കുട്ടിയെ 48 മണിക്കൂറിനു ശേഷം രക്ഷപ്പെടുത്തി

ഹരിയാനയിൽ കുഴൽക്കിണറിൽ വീണ കുട്ടിയെ 48 മണിക്കൂറിനു ശേഷം രക്ഷപ്പെടുത്തി

https://malayalam.samayam.com/latest-news/india-news/child-rescued-from-borewell-after-48-hours-in-haryana/articleshow/68529753.cms